top of page
איציק בקיש אדריכלות

מאפשרת לחוות באופן מוחשי את תכנון הפנים וכן משמשת ככלי לקבלת החלטות נכונות בתחילת הדרך ומתן מענה פשוט לצורך הוויזואלי..

איציק בקיש אדריכלות

הדמית חוץ מאפשרת לראות ולחוות מבט היקפי ביחס למבנה וסביבתו החיצונית לרבות בחינה של כיווני רוחות השמיים, אור וצל, ריהוט חוץ וצמחיה. כל אלה יסייעו בראיית התמונה המלאה של סביבת הבניה.

תוכנית מכר

הוספת הצבעים לתוכנית יוצרת הבחנה יותר ברורה של החלל והתכנון המוצע, להבדיל מתוכנית נטולת צבע, שחור על גבי לבן, ולכן מאפשרת הבנה ברורה בעין של תיחום וחלוקת החללים השונים והבלטת מיקום הפרטים וזאת על ידי יצירת עומק וצביעת התוכנית.

bottom of page